S.D.G. staat voor: Sustainable Development Goals welke doelstellingen Breedweer toepast.

Maximale impact door samenwerking, verbinding en sociaal ondernemerschap!

Om een succesvolle schoonmaak op uw gebouwen te realiseren zien wij als de belangrijkste pijlers:
- Continue met de schoonmaak inspelen op de dynamiek en aandachtspunten van de locaties;
- Vergroten van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers op uw gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de redelijk hoge leeftijd en het fysiek zware schoonmaakwerk;
- Huidige schoonmaakpersoneel behouden en tijdig inspelen op het ontstaan van personeelstekorten

 

Optimale schoonmaakdienstverleningschoonmaak.jpg
- Schone gebouwen, (school)locaties
- Klantgerichte dienstverlening
- Positieve schoonbeleving
- Aansluiting leiding en contractmanagement

 

Zero Waste www.rotopmetjetroep.nlzero waste small.png
- Optimaliseren afvalmanagement
- Circulaire afvalketen
- Minder afval en afvalkosten

 

Duurzame inzetbaarheidduurzame inzetbaarheid small.png
- Borgen werkdruk en veilige werkomgeving
- Stimuleren eigenaarschap, betrokkenheid
en hospitality
- Stimuleren leercultuur

 

One FM ketensamenwerkingone FM Ketensamenwerking small.png
- Verbeteren service en klantbeleving
- Innovatie door kennisdeling
- Initiatiefnemer in partnerraad
- Duurzame bedrijfsvoering (circulariteit,
Social Return, duurzame inzetbaarheid)

 

Ontwikkelen richting arbeidontwikkelen richting arbeid small.png
- Statushouders
- Cliënten 50/50 van Leger des Heils
(Onderhandelingen gaande)

 


30% Social Return invullingSocial return small.png
- Inclusie van kwetsbare groepen
- Verbreding dienstverlening
- Verbeteren sociale cohesie, zichtbaarheid
en betrokkenheid

 

Vergroten arbeidskansen Pro en VSOvergroten arbeidskansen small.png
leerlingen met 3 uitstroomprofielen

- Stages en werkervaringsplekken
- BBL - Mbo (niveau 1) of BORIS-traject
- Uitstroomplek + Mbo (niveau 2 t/m 4)

 

Breedweer AcademyBreedweer Acedemie small.png
- Mbo-opleidingen facilitair
- Opleidingsplan per individu
- Ontwikkelen kwetsbare doelgroep
- BORIS-traject (deelcertificaten Mbo)

 

Met ons aanbod leveren we een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals:
SDG 1 - Geen armoede, SDG 3 - Goede gezondheid en Welzijn, SDG 4 -Kwaliteitsonderwijs, SDG 8 – Eerlijk werk en economische groei, SDG 10 – Ongelijkheid verminderen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 - Klimaatactie, SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Door het inzetten van een breed pakket aan activiteiten geven we continue preventief aandacht aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van onze schoonmaakmedewerkers op uw gebouwen. Dit pakket bestaat uit:
 

a. Borgen van werkdruk en veilige werkomgeving:

Wij werken volgens de ondertekende Code Verantwoord Marktgedrag, de principes van goed werkgeverschap en het in 2017 behaalde SIEV keurmerk, dit hebben we gekregen door de wijze waarop we de arbeidsomstandigheden en belangen van onze werknemers op de werkvloer én ons middenkader goed en fair borgen.

b. Bevorderen van welzijn en een optimaal werkvermogen per medewerker:

In de implementatiefase stellen werkvermogenspecialisten samen met leidinggevenden voor een aantal van onze medewerkers een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op. Ook wordt gekeken op welke manier we bij kunnen dragen aan een stabiele thuissituatie en het geluksgevoel van de medewerker.

Een gelukkige schoonmaker, is een goede schoonmaker!

Er wordt per individu in kaart gebracht: competenties, ambities, lees en rekenvaardigheid, privé-situatie, fysieke mogelijkheden, mate van initiatief tonen en kunnen samenwerken. Deze informatie wordt gebruikt om per individu loopbaanbegeleiding te bieden en om te bepalen: hoe kunnen vaardigheden optimaal benut worden en welke werkomgeving en schoonmaaktaken zijn het meest passend en geschikt per individuele medewerker.

c. Scholing en ontwikkeling:

- We bieden het schoonmaakpersoneel scholing om het niveau Nederlandse taal te verhogen;

- Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid om onze erkende Mbo-opleiding (niveau 1 of 2) te volgen die opleidt tot gastvrije, representatieve en breed inzetbare facilitaire professionals;

- Wij starten in de implementatiefase met de trainingen facilitaire mindset- hostmanship, waarbij medewerkers worden getraind in bijbehorende communicatieve en representatieve vaardigheden. Dit wordt gecombineerd met een SVS (her)instructie en een training resultaatgericht schoonmaken;

d. Betrokkenheid en waardering:

- Om betrokkenheid te stimuleren vindt wekelijks teamoverleg plaats tussen objectleiding en onze schoonmaakmedewerkers om bijzonderheden en de voortgang van de schoonmaak met elkaar te bespreken. 

- Wij stimuleren het uitvoeren van schoonmaaktaken in duo’s. Wij ervaren dat door samenwerking de werkdruk als minder zwaar wordt ervaren en dit de werksfeer en samenwerking binnen het team bevordert.

e. Welzijnspakket Breedweer: positief beïnvloeden van het welzijn van onze medewerkers:

- Onze budgetcoach (Van der Meer- Philipsen) is beschikbaar voor medewerkers die financieel advies of ondersteuning nodig hebben (zoals aanpassen van hun uitgavenpatroon en beheren van financiën);

- Wij bieden medewerkers administratieve hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (zorg, huur, etcetera).

Ontwikkelen van kwetsbare doelgroepen richting de arbeidsmarkt:ontwikkelen richting arbeid small.png

Als Social Enterprise gebruiken wij de schoonmaak op uw gebouwen om de talenten van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te ontwikkelen, met als doel door te kunnen stromen naar een echte baan binnen of buiten de facilitaire branche. Naast reguliere schoonmakers bieden we op uw gebouwen werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen 10 tot 12 maanden zorgen wij voor arbeidsmarkt toeleiding. De deelnemers volgen onze Crebo Mbo-opleiding (niveau 1 of 2) en werken op basis van BBL dagelijks mee aan de schoonmaak. Wij bieden deelnemers aan het eind van het traject 100% baangarantie!

 

“Sinds 2015 tot heden geven we bij onze opdrachtgevers voor meer dan 30% invulling aan Social Return. Als Social Enterprise zijn we hiermee de oplossing voor de Participatiewet!”

 

Meer zichtbaarheid van de schoonmaakdienstverlening en bekendheid van het programma:Social return small.png

Naast de huidige schoonmaakteams op uw gebouwen plaatsen we 30% Social Return kandidaten. Deze kandidaten werken dagelijks mee aan de schoonmaak, dit zorgt voor een verbreding van de dienstverlening, meer servicegerichtheid, flexibiliteit en meer zichtbaarheid. Breedweer realiseert hiermee aantoonbaar een constante hoge schoonmaakkwaliteit, een positieve schoonbeleving, een verbetering van de sociale cohesie tussen alle betrokkenen en een minimaal tevredenheidscijfer van een 7 bij uw medewerkers.

 

Zero Waste: van afval, naar grondstof naar een circulaire economie:zero waste small.png

In deze tijd waarin grondstoffen schaarser worden en moeilijker te winnen zijn en onze afvalberg alsmaar blijft groeien, zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om naast inclusief ook circulair te ondernemen. Wij nemen het initiatief om door kennisdeling en ketensamenwerking binnen twee jaar vanaf de startdatum contract te komen tot Zero Waste!

“Geholpen door het ondersteuningsprogramma van Nederland circulair! (een samenwerkingsverband van MVO Nederland, partners en de overheid) zijn we in 2016 gestart met circulair ondernemen.”

We gaan uw en onze afvalstromen verwerken tot grondstoffen die weer een volgend leven krijgen.
We gaan plastic afval omzetten tot filament voor 3d-printers, we verwerken organisch afval binnen 24 uur op uw locatie tot compost en we verwerken koffiebekers op uw locatie tot grondstof voor toiletpapier
.