Sinds 2015 geldt de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de regering meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpen.

 

Participatie wetgeving

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet (Pw) is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en Wajong. Het doel is bezuinigen vanwege de recessie Een tweede doel is hierbij om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar betaald werk, en Bijstand te verlenen aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet geeft een (aanvulling op het) inkomen tot het toepasselijke "sociaal minimum", i.v.m. bezuinigingen op de arbeidsmarkt oftewel creëren van goedkope arbeidskrachten. Artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet bevat de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente om bijstandsontvangers, andere uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij de arbeidsinschakeling en daarbij - indien noodzakelijk geacht - een re-integratievoorziening of aanvullende opleiding aan te bieden die in de toekomst ten goede zal komen op de arbeidsmarkt; financiële bijstand te verlenen aan personen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

Wat betekent de Participatiewet voor werkgevers?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten. Bekijk hiervoor de advieswijzer doelgroepregister.

De banenafspraak en quotumwet

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector markt moeten daarom tot 2026 in totaal 100.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector Overheid doen dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers met ongeveer 25 of meer werknemers (40.575 of meer verloonde uren) moeten een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen of inlenen. Dit is het quotum arbeidsbeperkten. Voldoen werkgevers hier niet aan? Dan kan het zijn dat zij een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar betalen. Bekijk of voor uw organisatie het quotum arbeidsbeperkten geldt.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was en met verlof was. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. Zorg ervoor dat u in de aangifte loonheffingen de verloonde uren goed invult. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Situatie voor werkgevers in de sector Overheid

Werkgevers in de sector Overheid hebben in 2016 en 2017 niet voldaan aan de banenafspraak. Deze werkgevers moeten daarom vanaf 2018 voldoen aan het quotum arbeidsbeperkten. In 2018 is het quotumpercentage vastgesteld op 1,93%. Dit betekent dat in 2018 overheidswerkgevers 1,93% van alle verloonde uren binnen de organisatie moeten invullen door mensen uit de doelgroep banenafspraak. Het quotumpercentage voor 2019 wordt in oktober 2018 gepubliceerd.

Vanaf wanneer geldt de quotumheffing?

Het kabinet heeft besloten overheidswerkgevers meer tijd te geven de banenafspraak te halen. Als de Eerste Kamer instemt met het besluit van het kabinet dan hoeft er in 2019 nog geen quotumheffing betaald te worden.

Situatie voor werkgevers in de sector markt

Werkgevers in de sector markt hebben in 2016 en 2017 wel voldaan aan de banenafspraak. Deze werkgevers hoeven daarom nog niet te voldoen aan de quotumplicht.

Verloonde uren van ingeleend personeel tellen mee

Leent u werknemers met een arbeidsbeperking in van een uitzendorganisatie, zoals een uitzendbureau of een pay-rollbedrijf? Dan tellen ook de verloonde uren van deze werknemers mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Maak dit jaar alvast goede afspraken met uw uitzendorganisatie over het overdragen van deze verloonde uren. In 2020 kunnen uitzendorganisaties de uren uit 2019 aan u overdragen. 

Het doelgroepregister

In het doelgroepregister (pdf, 1003 kB) staan gegevens van alle personen die onder de banenafspraak vallen. U kunt in het werkgeversportaal nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen. Wilt u weten welke financiële regelingen er voor u zijn, bekijk dan de advieswijzer doelgroepregister.

Let op: bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt wanneer u gegevens opvraagt. Wij krijgen de gegevens namelijk van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Doelgroepregister maar geen banenafspraak

Er zijn ook mensen die wel in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Zij tellen wel mee als de quotumregeling ingaat. Het gaat om mensen die:

  • • alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, én;
  • • een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie.

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? U kunt dit via het werkgeversportaal op 2 manieren opvragen. Met zijn burgerservicenummer of met uw loonheffingennummer:

 

Opvragen registratie doelgroepregister

 

Mijn werknemer werkt met een voorziening

Als uw werknemer met een voorziening werkt, dan kan hij worden opgenomen in het doelgroepregister. Een voorwaarde hiervoor is dat hij zonder de voorziening niet het minimumloon kan verdienen. En dat hij zijn ziekte of handicap kreeg voordat hij 18 jaar werd. Dit beoordeelt UWV. Als uw werknemer is opgenomen in het doelgroepregister, dan telt hij mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Dat uw werknemer wordt opgenomen in het doelgroepregister is vooral in uw belang, omdat u zo sneller aan het quotum arbeidsbeperkten voldoet. Er is nog een ander voordeel: een werknemer die in het doelgroepregister staat, kan een Ziektewet-uitkering krijgen als hij ziek wordt.

Wilt u dat uw werknemer wordt opgenomen in het doelgroepregister? Dan moet uw werknemer dit zelf aanvragen via het formulier Aanvraag Beoordeling werken met een voorziening. U kunt de aanvraag niet voor uw werknemer doen.

Voorzieningen

Uw werknemer kan worden opgenomen in het doelgroepregister als hij werkt met 1 van deze voorzieningen van UWV:

  • • jobcoach;
  • • dienstverlening voor doven, blinden of mensen met een motorische handicap;
  • • meeneembare hulpmiddelen;
  • • vervoer.

Uw werknemer kan ook worden opgenomen als hij via de gemeente ondersteuning krijgt bij werk. Dit moet wel een voorziening zijn op basis van de Participatiewet.

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, dan kunt u op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Wilt u weten welke vorm van ondersteuning u misschien kunt krijgen van UWV en de gemeenten? Bekijk de advieswijzer doelgroepregister.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u
op de pagina Quotum regeling >>>.

bron: UWV