DE CODE - SUCCES BEREIK JE SAMEN

Als alles goed gaat levert een uitbesteding van diensten winst op voor iedereen: de opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld, het bedrijf dat de opdracht aanneemt rendement en de medewerkers waardering voor hun vakmanschap. Toch is niet elke uit- of aanbesteding van diensten zo'n onverdeeld succes. De onderlinge afhankelijkheid in de keten van diensten is groot. Er hoeft maar iets te gebeuren - onrust, uitval, verstoring - of de reputatie en het rendement staan bij alle partijen onder druk. Belangrijk is dus dat partners goed met elkaar blijven samenwerken om de kwaliteit hoog te houden en de inzet van de medewerkers optimaal. Dat positieve perspectief is onder handbereik met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag. Het succes van de Code schuilt in het feit dat alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid nemen voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken zij af om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: met inbegrip van het sociaal beleid. Om te beginnen zet de opdrachtgever de toon. Die stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk in het licht van de inzet die van de medewerkers mag worden verwacht. Van alle betrokken marktpartijen wordt verwacht dat zij de Code onderschrijven en naar de geest ervan handelen. Zij erkennen daarmee dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect. De Code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code levert daarvoor een uitgebalanceerd kader. En de Code voorkomt verstoringen. Zo heeft de Code zich in de praktijk bewezen als een pragmatisch instrument voor verantwoordelijk marktgedrag. Een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.

 

VISIE

De schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland biedt werk aan 150.000 mensen en is goed voor een omzet van € 4,3 miljard (1% van het Bruto Nationaal Product).

De markt is al enige tijd sterk in beweging. Een branche met kansen en mogelijkheden die onvoldoende uit de verf komt. Bij de aanbesteding van schoonmaakwerk, richten betrokken partijen zich in hoofdzaak op kostenverlaging. Andere belangrijke aspecten, zoals kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden, laten zij onderbelicht. De code 'Verantwoordelijk Marktgedrag' biedt perspectief voor verbetering.

Door ondertekening van de Code 'Verantwoordelijk Marktgedrag' (.pdf) onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de schoonmaak- en glazenwasserbranche de visie en uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag. Ze leiden tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche, samengevat als: 'verantwoordelijk marktgedrag'. Hierbij is het samenspel van de verschillende partijen essentieel.

 

AANLEIDING

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (.pdf) is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakmarkt. De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en opgesteld door een commissie, waarin zowel de verschillende marktpartijen als vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd.

Aanleiding voor de opstelling van de code waren de historische schoonmaakstakingen in het eerste kwartaal van 2010, opgezet om CAO-eisen kracht bij te zetten. De stakingen hadden een grote maatschappelijke impact. De schoonmakers werden zichtbaar. Stations en treinen vervuilden, kantoren en delen van ziekenhuizen werden niet meer schoongemaakt.

Tijdens de stakingen ging veel aandacht uit naar de werkdruk, de kwaliteit van het werk, de bejegening van werknemers door hun leidinggevenden en meer in het algemeen: de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Een direct gevolg van de toegenomen dynamiek in de sector.

Positief is dat veel belanghebbenden, waaronder tal van grote partijen, zich achter dit initiatief scharen om te komen tot een code. Daarmee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor duurzame marktcondities. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers en tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.

 

WAAROM DEZE CODE?

De Schoonmaak, Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de Code ondertekend.
Doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan.

bron: Code Verantwoordelijk Marktgedrag